IIDA Shoji: Works

Works

Mizu no saho
1999
washi, ink
91 x 182 cm

hirohiroartspace